Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Autobus, sen o autobusie.

stoi w korku lub ulega awarii - oznacza bardzo niekorzystn± sytuacjê ¿yciow±, nale¿y uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ, zacisn±æ zêby i pamiêtaæ o tym, ¿e po ka¿dej nocy nadchodzi zawsze nowy dzieñ

zobacz tak¿e znaczenia: jechaæ autobusem