Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Babcia, sen o babci.

jeœli œni siê komuœ, nie¿yj¹ca ju¿ babcia, wtedy czêsto jest to sen ostrzegawczy. Nale¿y zwróciÌ uwagê na zagro¿enia i wzi¹Ì pod uwagê wskazówki wypowiadane przez staruszkê