Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Piotr, Małgorzata

Znaczenie snu: Babcia, sen o babci.

je¶li ¶ni siê komu¶, nie¿yj±ca ju¿ babcia, wtedy czêsto jest to sen ostrzegawczy. Nale¿y zwróciæ uwagê na zagro¿enia i wzi±æ pod uwagê wskazówki wypowiadane przez staruszkê