Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Ba³agan, sen o ba³aganie.

wskazane jest uporz±dkowanie swojego ¿ycia, odrzucenie starych, b³êdnych nastawieñ, oczyszczenie umys³u