Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Bia³y welon, sen o bia³ym welonie.

wró¿y udane ma³¿eñstwo

zobacz tak¿e znaczenia: welon