Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Bu³ka, sen o bu³ce.

oznacza szczê¶cie i b³ogos³awieñstwo

okruchy z niej - du¿o pieniêdzy
z m±ki pszennej - uznanie i powa¿anie