Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Byæ duchem, sen o byciu duchem.

oderwanie siê od rzeczywisto¶ci, problemy z zaakceptowaniem w³asnej to¿samo¶ci

zobacz tak¿e znaczenia: duch