Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Cia³o, sen o ciele.

dostatek

piêkne - byæ po¿±danym w towarzystwie
obna¿aæ siê - wstyd
obna¿aæ kogo¶ - wyuzdanie
myæ - ¶mieræ znajomego
zraniæ - k³opoty