Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Wera, Zofia, Honoriusz

Znaczenie snu: Defilada, sen o defiladzie.

¶niæ, ¿e odbiera siê defiladê - otrzymasz posadê
braæ udzia³ w defiladzie - wizyta krewnych