Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Gra wstêpna, sen o grze wstêpnej.

czeka Ciê s³abo rozwiniête ¿ycie towarzyskie

zobacz tak¿e: seks, gra, ca³owaæ siê