Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Koñ, sen o koniu.

bia³y koñ - rozkosz
czarny koñ - k³opoty
koñ staj±cy dêba - wielki honor
je¼dziæ konno - spe³nienie ¿yczeñ
spa¶æ z konia - wielkie nieprzyjemno¶ci
rozpêdzone - ¶mieræ
w³asny - dobrobyt
podkuwaæ - wysokie stanowisko
zdech³y - ciê¿ka praca
chudy - przeszkody