Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Mrówki, sen o mrówkach.

uwaga! Czêsto sen o nich jest wynikiem zak³óceñ uk³adu wegetatywnego

widzieæ we ¶nie - ciê¿ka, wytrwa³a praca i trze¼we spojrzenie przynios± du¿e osi±gniêcia
na w³asnym ciele - szczê¶cie i powodzenie
rozdeptaæ, ewentualnie zniszczyæ mrowisko - nieszczê¶cie i zmartwienia
byæ przez nie uk±szonym - zachêta do dalszego doskonalenia siê w pracy zawodowej, która wskutek tego przyniesie du¿e korzy¶ci