Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Panna m³oda, sen o pannie m³odej.

widzieæ pannê m³od± - uciecha i szczê¶cie
umieraj±c± - d³ugie szczê¶cie w ma³¿eñstwie
k³óciæ siê z pann± m³od± - dobry o¿enek
u¶miechaæ siê do niej - przykro¶æ
ca³owaæ j± - wielkie zaszczyty
widzieæ j± modl±c± siê - klêska, niepowodzenie
wzi±æ j± za ¿onê - szczê¶cie domowe
spotkaæ j± - dobry interes
widzieæ j± biegaj±c±, zak³opotan± - nieszczê¶cie
p³acz±c± - roz³±ka