Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Pch³a, sen o pchle.

czêsto jako oznaka nieprzyjemnych my¶li, które rozdra¿niaj±, ale w koñcu ustêpuj± b±d¼ zostaj± odrzucone; nierzadko jako bezpo¶rednie nastêpstwo podniecenia nerwowego

widzieæ we ¶nie - wielki gniew
schwytaæ lub zabiæ - niespodziewany przyp³yw gotówki
mieæ pch³y - k³ótnia