Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Pier¶cionek, sen o pier¶cionku.

nowe i pomy¶lne przedsiêwziêcie, s³awa, pociecha

zgubiæ - rozstanie
znale¼æ - niezgoda
otrzymaæ - podstêp
cenny - doskona³e ma³¿eñstwo
kupiæ - zarêczyny
dawaæ - upadek si³