Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Poród, rozwi±zanie, sen o porodzie.

jest rozumiany jako odci±¿enie organizmu i jego narz±dów, pewnego rodzaju oczyszczenie

uczestniczyæ w szczê¶liwym - rado¶æ i szczê¶cie
narodziny ch³opca - szczê¶cie w interesach
narodziny dziewczynki - bolesne do¶wiadczenia
uczestniczyæ w nieszczê¶liwym porodzie - ból i smutek
samemu bole¶nie lub nieszczê¶liwie urodziæ - zbli¿a siê choroba
martwy p³ód - ¿a³oba
samemu rodziæ - je¶li widzi siê nowo narodzone dziecko, oznacza, to profity i uwolnienie siê od zmartwieñ i k³opotów

zobacz tak¿e znaczenia: bóle porodowe