Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Poroniæ, sen o poronieniu.

niepowodzenie i konflikty, zarówno w ¿yciu domowym, jak i zawodowym, po takim ¶nie nale¿y wystrzegaæ siê wszelkich zmian