Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Powód¼, sen o powodzi.

pewne uczucia lub popêdy mog± siê okazaæ gro¼ne, je¶li zaistniej± sprzyjaj±ce im okoliczno¶ci

patrzeæ, jak podczas powodzi woda wp³ywa do pomieszczenia - je¿eli jest czysta, klarowna, mo¿e oznaczaæ wizytê wa¿nej osoby lub szczególne profity
zm±cona, bura woda - nieszczê¶cie lub awanturê
widzieæ, prze¿yæ j± - odwiedziny natrêta albo konieczno¶æ obcowania z nim