Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Po¿ar, sen o po¿arze.

niepewno¶æ, potrzeba pomocy, nieufno¶æ wzglêdem otoczenia

widzieæ we ¶nie - prze¿yjesz wielk± rado¶æ we w³asnym mieszkaniu
je¶li widaæ tylko p³omienie, bez dymu - poprawa sytuacji
je¿eli ujrzysz k³êby dymu - przeciwnie
pal±ce siê okna od wewn±trz - ¶mieræ bliskiej osoby
pal±ce siê drzwi - nieszczê¶cie
widzieæ p³on±c± stodo³ê - wzrost maj±tku
widzieæ p³on±ce zbo¿e - nieszczê¶cie
widzieæ snopy niepopalone - powodzenie i d³ugie ¿ycie
widzieæ pal±ce siê nierozpoznane obiekty - k³ótnie
uciekaæ z p³on±cego domu - niespodzianka
wynosiæ ubrania z p³on±cego domu - niepowodzenie
widzieæ pal±c± siê twoj± posiad³o¶æ - smutek

zobacz tak¿e znaczenia: ogieñ, wznieciæ po¿ar