Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Ptak, sen o ptaku.

je¶li nie jest to puchacz (jako ostrze¿enie), to sen nale¿y interpretowaæ jako prymitywne wyra¿enie tre¶ci erotycznych

widzieæ lub s³yszeæ - porównaj rodzaje ptaków ¶piewaj±ce - zwiastuj± wiadomo¶ci;
wêdrowne - zmiany ¿yciowe; drapie¿ne ostrzegaj± przed nieprzyjació³mi