Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: ¦lepota, sen o ¶lepocie.

przepowiednia utraty kogo¶ bliskiego lub mo¿esz byæ wyprowadzony w pole lub poniesiesz straty,

dla zakochanych - przez z³y wybór nast±pi rozstanie;
o¶lepn±æ - krach w interesach, albo zdrada partnera;
leczyæ j± - nadzieja nie pozbawiona sensu;
prowadziæ ¶lepego - zrobisz dobry interes;
sen o ¶lepych - masz dobrych przyjació³ lub nieszczê¶liwa wró¿ba
¶lepy - albo niebezpieczeñstwo albo trafisz na przeszkody trudne do zwalczenia lub oszukañstwo lub strata jakiego¶ dziecka;

zobacz tak¿e znaczenia: ¶lepy cz³owiek