Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Tornado, sen o tornadzie.

nale¿y zwróciæ uwagê na negatywne my¶li, b³êdne nastawienia i próbowaæ je uporz±dkowaæ, aby nie tworzy³y niepotrzebnych napiêæ