Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Walka, sen o walce.

widzieæ j± lub braæ udzia³ w niej - uwa¿aj na swe stanowisko, bo mo¿esz je utraciæ
pa¶æ w walce - nieudane interesy
zwyciê¿yæ w niej - ¶mia³e przedsiêwziêcie