Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Wódka, sen o wódce.

niemoralny tryb ¿ycia przysporzy Ci wielu przyjació³

widzieæ w butelkach - bêdziesz strzeg³ swoich spraw i przez to powiêksza³ swój dobytek
piæ samemu - opuszczenie przyjació³ przez samolubstwo
widzieæ i piæ - d±¿enie do celu niezupe³nie pewn± drog±