Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Wypadek, sen o wypadku.

zapowiada jaki¶ kryzys w ¿yciu osoby ¶ni±cej, ¿yciow± katastrofê

samochodowy - ostrze¿enie dla ¶ni±cego, który byæ mo¿e, w niew³a¶ciwy sposób kieruje swoim ¿yciem
prze¿yæ - znajomo¶æ i obcowanie z niefrasobliwymi osobami przysporzy Ci strat lub k³opotów

zobacz takÂże znaczenia: wypadek samochodowy