Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Szczeniêta, sen o szczeniêtach.

bêdziesz zajmowaæ siê lud¼mi prostymi i bezradnymi, co bêdzie sprawia³o Ci rado¶æ

zdrowe i kszta³tne - Twoje przyja¼nie stan± siê silniejsze, a Twoje bogactwo powiêkszy siê
chude i wynêdznia³e - prognoza jest przeciwna

zobacz tak¿e znaczenia: szczeniak, pies