Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Sex, sen o sexie.

zbli¿enie do jakiego¶ cz³owieka, zadowalaj±ce stosunki lub bardzo dobry kontakt. Satysfakcjonuj±ce relacje miêdzyludzkie

zobacz tak¿e znaczenia: gra wstêpna, uprawiaæ seks, kochaæ siê