Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Pieni±dze, sen o pieni±dzach.

mo¿liwa strata, zguba

dostaæ - wydatki
fa³szywe - utrata spadku
znale¼æ - szczê¶cie w grze, rado¶æ
liczyæ - du¿y zarobek
po¿yczyæ - k³opoty
wyp³acaæ komu¶ - pomy¶lno¶æ w interesach
kra¶æ pieni±dze - miej siê na baczno¶ci przed z³odziejami
wydawaæ pieni±dze - czekaj± Ciê znaczne dochody
otrzymaæ - narodziny potomka

zobacz tak¿e znaczenia: pieni±dze, znale¼æ pieni±dze, dostaæ pieni±dze>, liczyæ pieni±dze, dolary, przekaz pieniê¿ny